Ksimeromata

02:41
Kimmo & His Greek Ensemble
03/14/2015
J. Zambetas

Story

An instrumental piece for the bouzouki